700x350

[10.2.2018] KHAI MỞ SERVER MỚI - THÀNH ĐÔ

10h00 ngày 10.2.2018, Kiếm Ma H5 chính thức khai mở server mới THÀNH ĐÔ.

[10.2.2018] KHAI MỞ SERVER MỚI - THÀNH ĐÔ12THÁNG02

[10.2.2018] KHAI MỞ SERVER MỚI - NAM NHẠC

10h00 ngày 10.2.2018, Kiếm Ma H5 chính thức khai mở server mới NAM NHẠC.

[10.2.2018] KHAI MỞ SERVER MỚI - NAM NHẠC10THÁNG02

[9.2.2018] KHAI MỞ SERVER MỚI - TƯƠNG DƯƠNG

10h00 ngày 9.2.2018, Kiếm Ma H5 chính thức khai mở server mới TƯƠNG DƯƠNG.

[9.2.2018] KHAI MỞ SERVER MỚI - TƯƠNG DƯƠNG09THÁNG02

[8.2.2018] KHAI MỞ SERVER MỚI - TRUNG NGUYÊN

10h00 ngày 8.2.2018, Kiếm Ma H5 chính thức khai mở server mới TRUNG NGUYÊN.

[8.2.2018] KHAI MỞ SERVER MỚI - TRUNG NGUYÊN08THÁNG02

[7.2.2018] KHAI MỞ SERVER MỚI - ĐẠI KIM

10h00 ngày 7.2.2018, Kiếm Ma H5 chính thức khai mở server mới ĐẠI KIM.

[7.2.2018] KHAI MỞ SERVER MỚI - ĐẠI KIM07THÁNG02

[10.2.2018] KHAI MỞ SERVER MỚI - THÀNH ĐÔ

10h00 ngày 10.2.2018, Kiếm Ma H5 chính thức khai mở server mới THÀNH ĐÔ.

[10.2.2018] KHAI MỞ SERVER MỚI - THÀNH ĐÔ12THÁNG12

[10.2.2018] KHAI MỞ SERVER MỚI - NAM NHẠC

10h00 ngày 10.2.2018, Kiếm Ma H5 chính thức khai mở server mới NAM NHẠC.

[10.2.2018] KHAI MỞ SERVER MỚI - NAM NHẠC10THÁNG10

[9.2.2018] KHAI MỞ SERVER MỚI - TƯƠNG DƯƠNG

10h00 ngày 9.2.2018, Kiếm Ma H5 chính thức khai mở server mới TƯƠNG DƯƠNG.

[9.2.2018] KHAI MỞ SERVER MỚI - TƯƠNG DƯƠNG09THÁNG09

[8.2.2018] KHAI MỞ SERVER MỚI - TRUNG NGUYÊN

10h00 ngày 8.2.2018, Kiếm Ma H5 chính thức khai mở server mới TRUNG NGUYÊN.

[8.2.2018] KHAI MỞ SERVER MỚI - TRUNG NGUYÊN08THÁNG08

[7.2.2018] KHAI MỞ SERVER MỚI - ĐẠI KIM

10h00 ngày 7.2.2018, Kiếm Ma H5 chính thức khai mở server mới ĐẠI KIM.

[7.2.2018] KHAI MỞ SERVER MỚI - ĐẠI KIM07THÁNG07

Đang cập nhật ...

Game SG140